Planning via testament valt niet langer onder antimisbruikbepaling

De Circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013 omtrent de antimisbruikbepaling inzake registratie- en successierechten bevat een nieuw standpunt met betrekking tot successieplanning opgezet via testament.
 
De nieuwe Circulaire bepaalt dat planning via testament geen zogenaamd fiscaal misbruik meer kan uitmaken. De Circulaire bepaalt dat er enkel sprake kan zijn van fiscaal misbruik bij door de belastingplichtige zelf gestelde rechtshandelingen. Bij een verkrijging via nalatenschap is het echter niet de testator die belastingplichtige is, maar wel de begunstigde van het testament. Bijgevolg kunnen volgens de Circulaire, op basis van de geldende wetteksten, testamentaire bepalingen niet onder de toepassing vallen van de in artikel 106 W.Succ. voorziene antimisbruikbepaling.
 
Een planning via duolegaat viel onder de oude Circulaire niet onder de antimisbruikbepaling indien het begunstigde goede doel een ‘substantiële’ bevoordeling kreeg. Nu is deze voorwaarde niet langer van toepassing. Ook een planning die gebruik maakt van het zogenaamde ‘ik opa’-testament zal niet langer onder de antimisbruikbepaling kunnen vallen.